Leca® keramzīta īpašības

Leca® keramzīts ir izturīgs un siltumizolējošs vieglais būvmateriāls, kas pēc savas struktūras un mehāniskajām īpašībām ir aizpildījuma materiāls. Savas nelielās masas dēļ keramzīts ir viegli iestrādājams un transportējams arī uz grūti pieejamām vietām. Grunts un ģeotehniskajiem darbiem izmantojamā sausa keramzīta tilpummasa ir 15-20% no parasto pildmateriālu tilpummasas.

Leca® keramzīta mehāniskās īpašības ir atkarīgas no tā frakcijas un uzbriešanas pakāpes – tilpummasas. Mazāka izmēra granulas parasti ir nedaudz smagākas un mehāniski stiprākas par Leca® keramzīta ģeotehniskās un citas īpašības ir norādītas tālāk dotajās tabulās. Pateicoties savām ipašībām, tas praktiski ir ideāls dažādu ģeotehnisko risinājumu materiāls.

Visiem Leca® keramzīta produktiem ir piešķirts CE marķējums. Šajā mājas lapā ir atrodamas standarta ražojumu veiktspējas deklarācijas un EPD vides deklarācijas.

Leca® 10-20 mm frakcijas keramzīta granulu ģeotehniskās īpašības

Frakcija10–20 mm (EN 933-1)
Zemizmēra / virsizmēra15 / < 10 masas% (EN 933-1)
Blīvums (sauss)280 (±15%) kg/m³ (EN 1097-3)
Tilpummasasauss materiāls: 3,0 kN/m³
sauss (w max = 30 masas%)(1) 4,0 kN/m³
uz laiku zem ūdens: 6,0 kN/m³
pastāvīgi zem ūdens: 10,0 kN/m³
cēlējspēka aprēķinos: 3,0 kN/m³
(EN 1097-3)
Iekšējās berzes leņķis33–40°
nesablīvēts: 34°
sablīvēts: 37°
(triaksālais tests, EN 15732, pielikums A)
Siltuma vadītspējas koeficientsintervāls: 0,10–0,17
īpatnējā siltumvadītspēja: 0,15 W/mK (EN 15732:2012)
 
Elastības modulis (nestspējas aprēķins)50 MPa (2) (īpatnējais elastības modulis, aprēķināts no nestspējas testiem)
Izolējošo īpašību atbilstība, ai (3)4
Filtrācijas modulis10-3–10-1 m/s

(1) Vienmēr virs ūdens līmeņa.
(2) Atkarībā no slodzes apstākļiem.
(3) Keramzīta izolējošo spēju atbilstība (ai) 0,7 m dziļumā, sausas masas blīvums ≤ 400 kg/m³, (0,15 m virs drenāžas kārtas).
Salīdzinājuma materiāls smiltis (ai = 1). Smagos apstākļos siltumvadītspēja var būt lielāka.

Leca® 10-20 mm frakcijas keramzīta granulu tehniskās īpašības

Ūdens absorbcija24 stundas: 20 masas%
28 dienas: < 30 masas%
300 dienas: < 60 masas%
(EN 1097-6)
Stiprība> 0,7 MPa (EN 13055)
Izturība uz spiedi2% iegrimumā CS (2) 400 kPa
10% iegrimumā CS (10) 750 kPa
(EN 15732, pielikums C)
pH9–11
 

Keramzīta blīvums

Būvlaukumā piegādājamā Leca® 10–20 mm sausa keramzīta tilpummasa ir apmēram 280 kg/m³. Blīvēšanas laikā irdenā keramzīta tilpums samazinās apmēram par 10% un tāpēc sausa sablīvēta materiāla tilpummasa ir mazliet lielāka: apmēram 310 kg/m³. Nosakot keramzīta patieso blīvumu konstrukcijā, ņem vērā:

  • sausu granulu blīvumu
  • absorbēto ūdens daudzumu
  • granulu virsmas porainību
  • granulu vidējo frakciju
  • drenāžas apstākļus
  • gruntsūdens un virszemes ūdens līmeni keramzīta kārtā

Ņemot vērā šīs īpašības, keramzīta konstrukcijas tilpummasa augstāk par gruntsūdeni ir noteikta 4,0 kN/m³, ko parastos apstākļos izmanto vieglo pildmateriāla kārtu dimensionēšanā.
 

Saspiežamība un nestspēja

Statiskais spiediena tests

Lielā platībā sablīvēta Leca® 10-20 mm frakcijas keramzīta atļautā vienmērīgā slodze ir (t.s. konsolidētā slodze), un tādā gadījumā saspiežamība ir apmēra 1,0%.

-

Slodze, kas nepieciešama keramzīta saspiešanai par 2% un 10%, tiek noteikta saskaņā ar EN 15732 standarta B pielikumu. Pārbaudes laikā keramzīta testa paraugus noslogo, pastāvīgi palielinot slodzi. Leca® keramzīta dažādu frakciju saspiestība (= sagruvums) vienmērīgā statiskā slodzē ir parādīta tālāk attēlos. Slodze, kas nepieciešama 10–20 mm keramzīta saspiešanai par 2% un 10%, attiecīgi būs aptuveni 400 kPa un 750 kPa.

Cikliskā slodze

Leca® keramzīts labi panes ciklisko slodzi. 10-20 mm frakcijas keramzīta relatīvā (pēc) sablīvēšanās pēc diviem miljoniem slodzes ciklu ir mazāka par 0,4% (vertikālā slodze 120 kPa).

Stiprības un deformējamības īpašības

Iekšējās berzes leņķis

Leca® 10-20 mm frakcijas keramzīta iekšējais berzes leņķis φ sablīvētā konstrukcijā ir 37°.

Elastības modulis

Leca® keramzīta nestspēja (elastības modulis pie atkārtotas slodzes, E2) konstrukcijā ar satiksmes slodzi ir atkarīga no slodzes apstākļiem un iekļaujas robežās no 30–80 MPa. Virsējo slāņu aprēķināšanā izmanto keramzīta īpatnējo elastības moduļa vērtību 50 MPa.

Siltumtehniskās īpašības

Siltumvadītspēja

Leca® 10-20 mm frakcijas keramzīta siltumvadītspējas ietekmē arī tā tilpuma blīvums, granulu īpatsvars, frakcija, ūdens saturs un temperatūra. Ja palielinās ūdens saturs, palielinās arī siltumvadītspēja. Leca®10–20 mm keramzīta siltumvadītspējas izmaiņas ir attēlotas tālāk tabulā. Aprēķinos izmanto siltumvadītspējas koeficientu 0,15 W/mK (ūdens saturs apmēram 30 masas%).

Keramzīta siltumvadītspēja pie dažāda ūdens satura (EN 15732:2012)

Ūdens saturs, masas%kuiv1516223244
Siltumvadītspējas koeficients, W/mK0,100,120,120,130,150,150,17

Ķīmiskās īpašības un izturība

Šķīstamība un pH

Leca® keramzīts ir neorganisks un pret citiem materiāliem inerts keramikas materiāls. Kā keramikas materiāls tas ir izturīgs pret būvlaukumā sastopamo ķīmisko vielu iedarbību, piemēram, skābēm, sāļiem, sārmiem un organiskām vielām.

Pēc savām ķīmiskajām īpašībām Leca® keramzīts ir nedaudz sārmains materiāls (pH 9–11). Dažādos gados ražotā keramzīta pH var nedaudz atšķirties, un tam par iemeslu var būt kaut vai par izejmateriālu izmantotais māls.

Keramzīts satur tos pašus metālus un citus ķīmiskos elementus, kādi ir tā izejmateriālā mālā. Ražošanas procesā tie saistās oksīdos. Kaitīgas vielas keramzīts vidē neizdala. Pēc izskalojamības īpašībām keramzīts ir pielīdzināms parastajiem grunts materiāliem. Keramzītam noteiktā izskalošanās spēja un vielu saturs nerada draudus veselībai vai videi.

Korozija

No metālu vai plastmasas korozijas vides viedokļa Leca® keramzīts ir pielīdzināms labi caurlaidīgai, rupjgraudainai augsnei, kas nesatur organiskas vielas vai citus piemaisījumus. Rupjas frakcijas materiālā, kas atrodas virs gruntsūdens līmeņa, korozijas risks parasti ir zems.

No elektrovadītspējas viedokļa Leca® keramzīts ir līdzīgs aleirītam. No keramzīta neizskalojas kaitīgas vai koroziju veicinošas vielas. Hlora saturs keramzītā parasti ir mazāks par 0,01% un sēra saturs mazāks par 0,02%. Testos noteikto vielu šķīdība un saturs neveicina koroziju.

Sausā keramzīta slānī korozija notiek ļoti lēni. Atkarībā no granulu formas samirkstošā keramzītā uz metāla virsmas veidojas punktveida laukumi, kuros skābekļa un ūdens saturs atšķiras no apkārtējās vides, un tas var izraisīt elektroķīmiskas šūnas veidošanos. No korozijas var izvairīties, ja keramzīta kārtu izolē no mitruma.

Lai pagarinātu keramzītā un parastā gruntī guldīto metāla cauruļu u.tml. ietaišu kalpošanas laiku, granulas ieteicams izolēt no metāla virsmām. Metāla konstrukcijas ieteicams pārklāt ar plēvi vai apstrādāt ar korozijas inhibitoru atbilstoši konkrētā materiāla (krāsa, virsmas pārklājums, bitumena slānis u.c.) norādījumiem.

Izturība

Leca® keramzīts ir izturīgs pret dažādu degvielu, ceļu sāls un citu satiksmes ķimikāliju ietekmi. Turklāt keramzītam ir laba izturība pret sasalšanas–atkušanas cikliem, un normālos apstākļos sasalšana tam nav kaitīga. Keramzīts labi panes augstu temperatūru un pieder pie ugunsreakcijas klases A1.

Mitruma režīmi keramzītā

Kapilārais pacēlums

Ūdens kapilāro pacēlumu keramzītā ietekmē frakcija, blīvums, granulu porainība un putekļu saturs. Jo lielākas poras un dobumi, jo mazāks kapilārais pacēlums, un parasti šādam materiālam ir rupjāka frakcija un mazāks blīvums.

Kapilāro pacelšanos efektīvi pārtrauc Leca® keramzīts KAP 10–20 mm. Šis keramzīts rūpnīcā tiek apstrādāts ar vielu, kas neļauj kapilāriem pacelties augstāk par 100 mm, t.i., ievērojami mazāk nekā parastajam keramzītam vai šķembām. Apstrādei izmantojamā viela nesatur kaitīgas sastāvdaļas un ir laika ziņā noturīga. Leca® keramzīta KAP 10–20 mm frakcijas minimālais pasūtīšanas daudzums 20 m³.

Ūdens saturs un līdzsvara mitrums

Tā kā ražošanas procesa beigās keramzīts ir pilnīgi sauss, to aplaista, lai novērstu putekļu rašanos. Keramzītā ūdens var atrasties brīvā veidā vai kā kondensāts uz granulu ārējās virsmas. Pēc tam ūdens var iesūkties granulu porās.

Keramzīta mitruma apstākļus būtiski ietekmē poru skaits un īpatnējais virsmas laukums. Smalkākas frakcijas keramzīta īpatnējais virsmas laukums parasti ir mazāks, tā kā granulu degšanas laikā virsmas saķepinās. No otras puses, sasmalcināta materiāla īpatnējais virsmas laukums ir lielāks.

Tā kā keramzīta poru tilpums tomēr ir liels, granulas var adsorbēt ievērojamu ūdens daudzumu. Saskaroties ar ūdeni, keramzīts to var uzsūkt līdz pat 80% no tās sausās masas. Uzsūktā ūdens daudzums neietekmē keramzīta mehāniskās īpašības, taču tam ir skaidra ietekme uz siltumvadītspēju.

Keramzīta līdzsvara mitrums +20 °C ir mazāks par 0,2%. Līdzsvara mitrums ir mitruma stāvoklis, kurā materiāls dominējošos apstākļos stabilizējas. Keramzīta higroskopiskais līdzsvara mitrums (relatīvā mitrumā 100%) ir mazāks par 0,5–0,6 masas%, un attiecīgais ūdens daudzums ir aptuveni 1,5 kg/m³. Tas nozīmē, ka keramzīts nedrīkst saturēt ūdens vairāk par 0,5 masas% vai 1,5 kg/m³, ja relatīvais mitrums (RH) ap granulām ir zem 100%.

Higroskopiskais līdzsvara mitrums atbilstošas frakcijas gruntī pie RH 100% ir 0,5–1 masas%, jeb 10–20 kg/m³. Higroskopiskais mitrums parāda ūdens daudzumu, ko poraina viela uzsūc sevī noteikta relatīvā mitruma apstākļos.

-

Keramzīta līdzsvara mitrums. Augšējā līkne parāda līdzsvara mitrumu žūstošā Leca® keramzītā un apakšējā līkne - Leca® keramzīta samirkšanas laikā.

Please register your details first

Areas of interest